AANLYN-DIENSTE

Emosaïek

Sondae

08:30, 10:00, 11:30,17:30 & 19:00 (Afrikaans)
08:30, 10:00, 11:30,17:30 & 19:00 (Engels)
 

Youtube & Facebook

Sondae

08:30 & 17:30 (Afrikaans)
10:00 & 19:00 (Engels)
 

In-persoon Dienste Registrasie

AANLYN-DIENSTE

Emosaïek

Sondae

08:30, 10:00, 11:30,17:30 & 19:00 (Afrikaans)
08:30, 10:00, 11:30,17:30 & 19:00 (Engels)
 

Youtube & Facebook

Sondae

08:30 & 17:30 (Afrikaans)
10:00 & 19:00 (Engels)
 

KLIEK GERUS OP ENIGE VAN DIE VOLGENDE KANALE OM DIE DIENSTE AANLYN TE KYK

KLIEK GERUS OP ENIGE VAN DIE VOLGENDE KANALE OM DIE DIENSTE AANLYN TE KYK:

ONS STORIE

DIEPER

Ons ontdek opnuut wat dit beteken om God te ken en te ervaar in ons lewens.

NADER

Ons verhoudings met mekaar is vir ons die rigtingwyser op die reis.

VERDER

Deel van ons reis is om daagliks te identifiseer met die nood van die wêreld.